Introductie

 

Deze informatie beschrijft de wijze waarop Defensie uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt bij het bezoeken van deze website. Wanneer een link u naar een andere website, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, gelden de voorwaarden voor verwerking van persoonsgegevens van die site. Op basis van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens geniet u bescherming bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Defensie hecht als verwerkingsverantwoordelijke veel belang aan het respect voor uw privéleven en de bescherming van uw persoonsgegevens. Om verdere informatie te bekomen over het algemene gegevensbeschermingsbeleid van Defensie, klik hier .

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

 

Om u te informeren, uw vragen te beantwoorden, en contact met u op te nemen nadat u hiervoor een contactformulier op deze site hebt ingevuld verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens : identificatiegegevens (als aanspreektitel, naam, voornaam, geboortedatum), contactgegevens (als adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mail) en de persoonsgegevens die u eventueel met ons deelt opdat wij uw vraag correct zouden kunnen behandelen.

Wie heeft toegang tot die gegevens?

 

Onze personeelsleden krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens wanneer ze nodig zijn voor het beantwoorden van uw vraag of om u de gevraagde informatie over te maken. Zij zijn onderworpen aan de discretieplicht en ertoe gehouden de door u gedeelde informatie vertrouwelijk te behandelen. Defensie heeft technische en organisatorische maatregelen in plaats gesteld om te voorkomen dat uw gegevens in het bezit komen van personen die niet gemachtigd zijn ze te raadplegen of worden vernietigd of gewijzigd.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 

U hebt het recht op inzage, verbetering, bezwaar en vergetelheid met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming – DPO Defensie, via mail (dpo@mil.be) of schriftelijk (Data Protection Officer – Kabinet CHOD, Everestraat 1, 1140 Evere). Gelieve een scan of een kopie van uw identiteitskaart (recto verso) met daarop uw handtekening toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. Uw aanvraag zal binnen 30 kalenderdagen behandeld worden vanaf de datum van ontvangst. Indien de complexiteit het vereist of de dienst een te groot aantal aanvragen te verwerken krijgt zal de termijn tot 60 dagen verlengd worden. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be) en een beroep bij de rechter in te stellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd.