Militaire veiligheid, een norm die nuttig is voor iedereen

Op 7 december 2023 heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van Defensie (ADIV) officieel een geactualiseerde versie van de richtlijnen die de militaire veiligheidsnormen bepalen, overhandigd aan minister Ludivine Dedonder admiraal Michel Hofman, het hoofd van Defensie. Dit document is opgesteld om als optimaal instrument te dienen voor het verbeteren van de veiligheidscultuur bij Defensie, in lijn met het actieplan dat opgesteld werd naar aanleiding van de “zaak-Jürgen Conings”.

 

Dit referentiedocument over militaire veiligheid, beter bekend als “IF5”, bevat alle minimumnormen die essentieel zijn voor de bescherming van militair personeel, infrastructuur en uitrusting, en geclassificeerde informatie met betrekking tot defensieoperaties. De algemene principes die aan de bodem liggen voor de ontwikkeling van dit document, zijn gericht op het garanderen van de striktheid, maar ook van de flexibiliteit die nodig is om structurele maatregelen aan te passen aan de voortdurend veranderende beveiligingsomgeving en om de samenwerking tussen de verschillende bevoegde autoriteiten te verbeteren.

 

Technologische en wetgevende evolutie

 

Veranderingen in de wetgeving met betrekking tot classificatieniveaus en veiligheidsmachtigingen, alsook  technologische vooruitgang, lagen ook aan de basis van de aanpassing. Zo zijn de bedreigingen op het gebied van cyberveiligheid en de regels voor de toegang tot geclassificeerde gegevens en systemen sterk gewijzigd en geïntegreerd in het gegevensbeschermingsproces.

 

In dezelfde geest zal ook de toepassing van het principe “security by design” bijdragen tot een robuustere beveiliging, terwijl tegelijkertijd de toegankelijkheid van gebieden voor degenen die er recht op hebben, wordt bevorderd. Zo worden bijvoorbeeld alle infrastructuren die zijn ontworpen om plaats te bieden aan nieuwe capaciteiten zoals de F-35 platforms, de gemotoriseerde CaMo capaciteitsvoertuigen en het toekomstige hoofdkwartier van Defensie, nu geïmplementeerd volgens deze nieuwe normen en methoden in nauwe samenwerking met het directeur-generaal Material Resources (DGMR).

 

Permanent evaluatie orgaan

 

Een van de belangrijkste innovaties op het gebied van wendbaarheid is de introductie van een permanent orgaan dat de huidige veiligheidsregels beoordeelt. De Algemene Dienst Inlichten en Veiligheid (ADIV), het personeel en de eenheden zullen via dit “redactiecomité” op elk moment wijzigingen in de geldende maatregelen kunnen aanvragen om ervoor te zorgen dat de militaire veiligheid correct wordt toegepast. Dat zal Defensie in staat stellen zich aan te passen aan technologische ontwikkelingen en sneller aanpassingen door te voeren.

 

Deze nieuwe richtlijnen zijn niet zonder gevolgen voor het personeel. In de toekomst zullen de controles op de betrouwbaarheid van onze medewerkers worden opgevoerd vanaf het moment dat ze worden aangeworven en gedurende hun hele loopbaan. Regelmatige beoordelingen van de loyaliteit, integriteit en discretie van defensiepersoneel en contractanten die diensten verlenen, blijven een belangrijke pijler voor de veiligheid van onze organisatie.

 

Betrokkenheid van Korpscommandanten

 

De rol van korpscommandanten en hun veiligheidsofficier(s) die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de militaire veiligheid in het veld is herzien om hen nauwer bij het proces te betrekken. Zij zijn nu de belangrijkste contactpersonen voor de ADIV en het directeur-generaal Human Resources (DGHR) die verantwoordelijk zijn voor discipline. Ze zullen rechtstreeks steun verlenen aan de uitwisseling van informatie en het nemen van onmiddellijke maatregelen om de betrouwbaarheid van het personeel te waarborgen.

 

Deze maatregelen zijn het onderwerp van een uitgebreide sensibiliseringscampagne, zowel intern als extern.  Spionage, subversie, sabotage en terrorisme zijn vandaag realiteit. Het waarborgen van de veiligheid van Defensie en haar partners hangt vooral af van samenwerking en het delen van beste praktijken. De ondertekening en implementatie van deze “IF5” is daarom een belangrijke stap voor de veiligheid van Defensie, maar ook voor die van ons land en zijn bondgenoten.

 

Ludivine Dedonder, minister van Defensie: “De bijgewerkte versie van de IF5 is het resultaat van grondig werk dat rekening houdt met de evolutie van onze middelen, de technologie, en de context waarin onze diensten werken met als doel de beveiliging binnen de infrastructuur van Defensie te vergroten. Deze versie volgt niet alleen de ontwikkelingen in de wetgeving met betrekking tot classificatie en veiligheidsmachtigingen, maar houdt ook rekening met de aanbevelingen van het Comité R in navolging van de zaak-Conings. Dit regelgevend kader, in combinatie met het actieplan, het masterplan, en het meerjarenplan van ADIV, versterkt het departement aanzienlijk op het gebied van preventie van veiligheidsrisico’s. Een andere belangrijke vooruitgang van deze regelgeving is de invoering van een beoordelingsorgaan voor veiligheidsregels, dat het mogelijk maakt het referentiekader aan te passen aan technologische ontwikkelingen en zo sneller te reageren op toekomstige kwetsbaarheden.”

SGRS-ADIV/Cyber Command

SGRS-ADIV/Cyber Command