Wijziging van de wetgeving voor reservisten

Een voorstel gericht op het moderniseren van de status van militairen van het reservekader van de Krijgsmacht werd op woensdag 7 februari in het parlement bekrachtigd, met als hoofddoel het aanpassen van twee bestaande wetten. Een wetswijziging die de aantrekkelijkheid van de Reserve vergroot.

 

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de wet van 16 mei 2001 betreffende het statuut van militairen in het reservekader en de wet van 10 april 2016 betreffende het werken op afstand binnen Defensie. De geplande wijzigingen omvatten een aantal belangrijke maatregelen. Ten eerste zouden beroepsmilitairen die al met pensioen zijn onder bepaalde voorwaarden toestemming kunnen krijgen om zich bij het reservekader te voegen. Op dezelfde manier zouden reservisten wier ontslag werd aanvaard of van wie de dienstneming was verstreken, maar die opnieuw in dienst waren getreden, na een eerste periode van tien jaar deel kunnen blijven uitmaken van het reservekader, afhankelijk van de kaderbehoeften en op hun verzoek.

 

Hoger niveau meer toegankelijk

 

De voorstellen omvatten het uitbreiden van de mogelijkheden voor reservemilitairen om deel te nemen aan externe rekrutering, waardoor ze op hogere verantwoordelijkheidsniveaus of in hogere personeelscategorieën kunnen dienen. Dienovereenkomstig omvatten de voorstellen het opschorten van de inzet van de kandidaat-reservemilitair die deelneemt aan dit externe rekruteringsproces, zodat hij of zij zich volledig kan concentreren op deze professionele ontwikkelingsmogelijkheid.

 

Verlengde dienstneming

 

Reservemilitairen zullen hun dienstneming ook automatisch verlengd zien tot de leeftijd van 60 jaar. Als ze echter gedurende tien opeenvolgende jaren niet reageren op gewone wederoproepingen, kan hun verbintenis worden beëindigd. Bovendien hebben degenen die om bepaalde redenen hun status als reservemilitair hebben verloren, nu de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden weer in het reservekader te worden opgenomen.

 

Telewerken

 

Tot slot hebben deze voorstellen ook betrekking op het toestaan van het werken op afstand voor reservemilitairen en kandidaat-reservemilitairen.

Het algemene doel van dit wetsontwerp is het moderniseren van de status van reservemilitairen door de bestaande regels beter af te stemmen op de huidige operationele behoeften van de Krijgsmacht.

 

Een oproep van de minister

 

“De rekruteringscampagne van 2024 gaat door met 2.500 militaire posten die moeten vervuld worden, naast 460 plaatsen voor burgerpersoneel en 1.050 reservisten, inclusief banen voor student-reservisten. Veel jongeren en werknemers nemen contact met me op en zeggen dat ze geïnteresseerd zijn in het dienen van hun land, of dat ze iets terug willen doen voor de gemeenschap en willen bijdragen aan de veiligheid van hun medeburgers. Defensie biedt een aantal mogelijkheden, vooral in het kader van de Reserve, die nu aan het uitbreiden zijn!”

 

Als reservist breng je je kennis en ervaring mee naar een unieke omgeving. Je werkt samen met de beroepsmilitairen en burgers van het departement aan een missie waar jouw vaardigheden en talenten het verschil maken. Of het nu gaat om een paar dagen per jaar of een heel jaar, er zijn verschillende manieren om deel uit te maken van de Reserve en de vereiste vaardigheden zijn zeer gevarieerd.

Damien Van Laethem