De Landcomponent werkt samen voor meer veiligheid

B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) en de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) zijn perfecte voorbeelden van samenwerkingen die de Landcomponent aangaat. B-FAST streeft naar een optimale respons in het geval van een ramp, terwijl DOVO de enige instantie is in België die tussenkomt wanneer het explosieven en/of munitie betreft.

 

« We vrezen geen gevaar »

 

Sinds de oprichting 100 jaar geleden, heeft DOVO al tal van samenwerkingen opgezet om de veiligheid van de bevolking voortdurend te verbeteren. Hun motto, Pericula non timeo (We vrezen geen gevaar), past goed bij de koelbloedigheid van deze vrouwen en mannen.

 

De militairen van DOVO kunnen dag en nacht worden opgeroepen om alle soorten munitie en explosieven die op ons grondgebied worden aangetroffen, te neutraliseren en te verwijderen. Zij zijn dan ook het aanspreekpunt voor gerechtelijke autoriteiten en politiediensten wanneer die met dit soort gevaar te maken krijgen.

 

Daarom geeft DOVO gespecialiseerde opleidingen aan medewerkers van die diensten. Daarbij informeren en sensibiliseren ze hen over de risico’s van munitie en explosieven en leren ze hen gepast te reageren op die gevaren. Dat gaat door eerst en vooral de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen, in afwachting van de komst van het DOVO-interventieteam.

 

DOVO, de juiste reflex

 

Wanneer munitie en explosieven worden ontdekt, stelt de politie een ​​veiligheidsperimeter in en vraagt ​​ze de tussenkomst van DOVO, de enige instantie die dit soort gevaarlijke tuigen kan verwijderen of neutraliseren. Bij aankomst begint DOVO de situatie te analyseren om de gevaren goed te begrijpen en de acties te bepalen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de autoriteiten die ter plaatse aanwezig zijn. Bij een verdacht pakketje kan DOVO bijvoorbeeld een ontmijningsrobot gebruiken om het te neutraliseren.

 

Verder kan DOVO de laboratoria inschakelen van de Koninklijke Militaire School. Daarmee werkt de dienst nauw samen om de exacte samenstelling van gevonden explosieven te bepalen. Indien nodig wordt die informatie ook aan de FOD Justitie bezorgd.

 

Via de samenwerking tussen Defensie en de federale overheidsdiensten kunnen de vindplaatsen van explosieven worden beveiligd en de risico’s van dit soort tuigen geminimaliseerd. Zo zorgen ze samen dat de bevolking zo snel mogelijk haar normale leven kan hervatten.

 

Met gemiddeld meer dan 3.500 interventies per jaar (alle interventies samen) is DOVO ongetwijfeld een onmisbare dienst voor de veiligheid van ons land.

 

B-FAST: een integrale samenwerking

 

B-FAST, opgericht in 2003, is een permanente ondersteuningsdienst die Belgische capaciteiten levert op verzoek van landen die worden geconfronteerd met een plotselinge noodsituatie waarbij eigen middelen ontoereikend zijn. De FOD Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Financiën werken nauw samen met Defensie en hebben vijf interventiemodules gecreëerd. Deze modules kunnen op elk moment ingezet worden. Bij een interventie biedt Defensie bovendien desgewenst ondersteuning met eigen capaciteiten.

 

Wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan, kan de Belgische overheid beslissen om B-FAST in te zetten:

  • Het betrokken land is niet in staat om met eigen middelen voldoende hulp te bieden aan zijn bevolking;
  • Het land maakt geen deel uit van een conflict;
  • De autoriteiten van dat land hebben de hulp van België gevraagd.

 

Militairen van verschillende componenten trainen regelmatig om de kernploeg te kunnen versterken. Onder andere het 29e Bataljon Logistiek van de Landcomponent geeft onmiddellijke ondersteuning wanneer B-FAST geactiveerd wordt. Ook de technische capaciteiten van de Landcomponent zoals de Genie of de Civil-Military Engagement Group (een operationeel gevechtsondersteunende eenheid) kunnen worden ingezet. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een ‘Security Assessment Team’ of detachement ter bescherming ingezet worden en aan de missie deelnemen. (Cfr Haïti 2010, Guinea 2014/15)

 

Iedereen die kan worden ingezet in het kader van interventies, volgt regelmatig opleidingen om zich vertrouwd te maken met de procedures van B-FAST en zich te integreren in de interdepartementale teams. Zo hebben op vrijdag 03 september in de kazerne van Peutie, verschillende mensen van de overheidsdiensten deelgenomen aan een opleiding om de waterzuiveringsprocedures op te frissen.

 

In het recente verleden heeft B-FAST zich in het buitenland ingezet naar aanleiding van de aardbeving in Haïti in 2010 en nadat tyfoon Haiyan de Filipijnen trof in november 2013. Ook na de aardbeving in Nepal in 2015 en in Dominica (Caraïben) in 2017, waren er B-FAST teams ter plaatse. Daarnaast helpen ze landen die door een ramp getroffen worden met het verzenden van gevraagd materiaal (tenten, veldbedden, medicijnen,…), zoals het verzenden van humanitair materiaal naar Libanon na de explosie in de haven van Beiroet in augustus 2020.

Manon Collignon

Jürgen Braekevelt, Daniel Orban