Uitbesteding van de bewaking in de kwartieren te Eupen, Elsenborn, Meerdaal en Burcht

Outsourcing binnen Defensie?

Quo Vadis…

 

Sinds begin maart 2018 wordt de bewaking op de site Heverlee uitgevoerd door een bewakingsfirma, zijnde SECURITAS.

Het pilootproject te Heverlee werd gunstig geëvalueerd en op basis van deze positieve ervaring werd de uitbesteding van de wacht vanaf eind april 2019 verder uitgebreid met vier andere militaire kwartieren. Deze opdrachten werden gegund aan SECURITAS (Rocourt), SERIS (KMS en Poelkapelle) en G4S (Melsbroek).

Tijdens de Ministerraad van 16 mei 2019 werd formeel groen licht gegeven voor de opstart van de uitbestedingsprocedure voor vier nieuwe militaire kwartieren (Eupen, Elsenborn, Burcht en Meerdaal), voor een looptijd van zeven jaar met een mogelijke verlenging van één jaar.

 

Na het doorlopen van een conforme overheidsprocedure waarbij vier firma’s zich kandidaat gesteld hadden werd begin oktober 2021 de opdracht voor de vier kwartieren aan SERIS gegund.

 

SERIS beschikt nu over een contractuele termijn van vier maand om volledig operationeel te zijn in de vier kwartieren.  Deze termijn moet de firma in staat stellen om tegen begin februari 22:

 • De administratieve procedure af te werken.
 • Het correct gecertifieerd personeel in plaats te stellen (veiligheidsmachtiging, wapendracht, …).
 • De voorziene technologische middelen te plaatsen (die eigendom worden van Defensie vanaf de oplevering), zijnde:
  • de toegangscontrole in het kwartier (badgesysteem aan de ingang van het kwartier, plaatsen tourniquets, …);
  • het sleutelbeheersysteem (een beveiligde sleutelkast die via een codesysteem enkel die sleutels elektronisch vrijgeeft die gelinkt zijn aan een bevoegd persoon);
  • de perimetrische inbraakdetectie via videobewaking en detectiesystemen op de omheining en poorten.

 

Het uitbesteden van de bewaking van deze vier kwartieren vangt de werklast op van 113 militairen (professioneel wachtdetachement). Tijdens overleg met HR kreeg elk personeelslid de kans om zijn of haar wensen kenbaar te maken aangaande een toekomstige plaats van tewerkstelling. Een mutatieplan werd opgemaakt op ieders maat en volgens de wensen van het individu. Deze mutaties zullen pas plaatsvinden nadat de firma de bewakingsopdracht in het betrokken kwartier heeft overgenomen.

 

 

 

Wat wordt precies uitbesteed?

 

De beveiliging van een militair kwartier omvat heel wat maatregelen en middelen. Ten eerste is er de fysieke bewaking (toegangscontroles en patrouilles) en onthaal dat momenteel uitgevoerd wordt met militair personeel. Verder zijn er de specifieke procedures (vb: toegang tot wapenmagazijnen, munitieopslagplaatsen, geclassificeerde documenten) en hulpmiddelen (vb.: anti-intrusiesystemen). Alleen het onthaal, de toegangscontroles en de patrouilles (de fysieke bewaking) worden uitbesteed en dit volgens strikte criteria en contractuele vereisten. Hiervoor zal de firma:

 • de nodige middelen in plaats stellen op het vlak van personeel, camera- en detectiesystemen en een toegangscontrolesysteem. Streefdoel voor de installatie van deze technische middelen is een rationalisatie van het aantal personen van de wacht en een verhoging van het algemeen veiligheidsniveau.
 • instaan voor de goede functionering van haar personeel, de door haar in plaats gestelde technische middelen (evolutie en maintenance inbegrepen) en alle elementen noodzakelijk voor een vlotte, permanente en gecontroleerde toegang tot het kwartier (toegangspoort en -hekken, slagboom, draaihek, e.d.).
 • worden versterkt met een militaire interventieploeg wanneer het dreigingsniveau ten aanzien van militaire installaties toeneemt (IENA LILAS Charlie en Delta).

 

Lokale toegang en opvolging?

 

Momenteel beschikt elk personeelslid van Defensie over een persoonlijke dienstidentiteitskaart ‘nieuwe generatie’ (MIFARE DESFire). Deze biedt hen de mogelijkheid om tijdens de diensturen toegang te krijgen tot de Belgische militaire sites, maar mogelijks ook tot sommige buitenlandse militaire kwartieren.

Sommige Belgische militaire sites beschikken reeds over een badgecontrolesysteem. Het personeel in deze kwartieren heeft, bijkomend aan de dienstidentiteitskaart een COTAG-badge gekregen. Deze badge maakt een automatische toegangscontrole mogelijk (vb.: sites COMOPSAIR, Evere, …). De COTAG-badge geldt echter niet als militaire identiteitskaart en geeft geen toegang tot de kwartieren die niet met dit systeem zijn uitgerust.

 

In het kader van de outsourcing van de wacht wordt de specifieke technologie, die in de ID-kaart van de ‘nieuwe generatie’ is ingebouwd, gebruikt door de nieuwe toegangscontrolesystemen. De digitale configuratie van de kaart is een lokale verantwoordelijkheid (veiligheidsofficier van de uitbestede militaire kwartieren). De militaire identiteitskaart geeft de houder geautomatiseerde toegang tijdens de diensturen tot de kwartieren uitgerust met het MIFARE-badgecontrolesysteem (Heverlee, Poelkapelle, Melsbroek, KMS, Rocourt, Eupen, Elsenborn, Burcht en Meerdaal). De lokale rechten (vb.: toegang tot een gebouw of lokaal) moeten individueel door de Front Desk worden toegekend mits toelating van de veiligheidsofficier van het kwartier.

 

Net als de burger identiteitskaart, is de militaire identiteitskaart een officieel document en moet deze als zodanig worden behandeld. Bij verlies of diefstal moet dit ONMIDDELLIJK gemeld worden aan de veiligheidsofficier van het kwartier. Deze dienst is verantwoordelijk voor de verdeling van de ‘nieuwe’ identiteitskaarten en de validering ervan in het systeem, gezien zij verantwoordelijk zijn voor de verdeling en validatie van de militaire identiteitskaarten.

 

De opvolging van de contracten en de aansturing van de firma gebeurt door militair personeel met een exclusieve plaats van tewerkstelling in het Front Desk binnen het Location Office. De verantwoordelijkheden van de veiligheidsofficieren van de kwartieren en eenheden zijn ongewijzigd gebleven.

Met andere woorden, de uitvoering van de wacht is gewijzigd, niet de opdracht!

DG MR

DG StratCom